خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS )

بیمارستان تامین اجتماعی شفاء سمنان ارتقاء کیفیت خدمات درمانی ، کاهش مخاطرات ایمنی وبهداشت شغلی بالقوه وبالفعل فعالیت‌ها ، همراه با صیانت نیروی انسانی ، حفاظت از محیط زیست واستفاده از منابع در اختیار را به عنوان عنوان اصل اساسی در سیستم مدیریت یکپارچه بـرگزیده است . و در این راستا اقدام به طرحریزی واستقرار ISO9001 : 2008 و ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ ISO ، OHSAS 18001: 2007 نموده است .

رئوس کلی خط مشی عبارتنداز :

  • تلاش در راستای افزایش رضایت بیماران ، مراجعین و طرفهای ذینفع وکارکنان .
  • تعهد به بهبود مداوم سیستم مدیریت یکپارچه ، فرایندها ، وخدمات قابل ارائه .
  • بهینه سازی مصرف انرژی ، مواد طبیعی وسایر منابع در اختیار .
  • حفاظت از محیط زیست با کاهش و پیشگیری آلاینده‌های ناشی از فعالیت‌های بیمارستان ، گسترش فضای سبز ، کاهش ضایعات وبازیافت آنها .
  • ارتقاء توانمندی منابع انسانی از طریق آموزش‌های مناسب وایجاد انگیزه کاری در آنان.
  • تعهد به پیشگیری از جراحت وبیماریها ، ترویج فرهنگ کار ایمن ونیز ایجاد محیط مناسب .
  • تعهد به رعایت الزامات قانونی وسایر الزامات قابل کاربرد همراه با ارزیابی دوره ای وانطباق آن با فعالیت‌ها .

مدیریت ارشد بیمارستان ضمن تعهد به موارد فوق وفراهم آوری منابع لازم برای حصول به اهداف ، سیستم مدیریت یکپارچه (IMS ) را بصورت دوره ای بازنگری می نماید .

امیدواریم کلیه همکاران و مراجعین محترم با مشارکت درحفظ و بهبود سیستم مدیریت یکپارچه ما را یاری نمایند .

رئیس بیمارستان تأمین اجتماعی شفاء سمنان